Om EuromobilVilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for udlejning

§ 1 Reservation

Reservationer, der er bekræftet af EUROMOBIL, er bindende. Afbestillinger skal foretages en kalenderdag før lejeperiodens begyndelse. Bliver der ikke afbestilt rettidigt, skal den aftalte leje betales.

§ 2 Aflevering af bilen

Bilen kan kun afleveres i udlejerens normale åbningstid på det aftalte tidspunkt. Efter lejekontraktens udløb eller efter en overskridelse af den aftalte lejeperiode er udlejeren berettiget til på ethvert tidspunkt at tage bilen i sin besiddelse.

Kilometertælleren er plomberet. Bliver plomberingen beskadiget eller er kilometertælleren ude af drift, skal dette meddeles udlejeren omgående. I modsat fald vil der blive beregnet 600 km. pr. dag, hvorved lejer og udlejer dog har ret til at dokumentere et lavere eller et højere antal kilometer.

§ 3 Lejepriser

Euromobil lejepris er baseret på en beregning af tid og tilbagelagt strækning. Alle priser bliver beregnet fra lejestart og gælder pr. på- begyndt 24 timers periode. Omkostninger til olieforbrug, service og slitage er inkluderet i lejeprisen.

§ 4 Brændstof

Alle brændstofomkostninger påhviler lejeren. Lejebilen skal være fuldt optanket ved aflevering eller med samme antal liter som ved start.

Lejebilen skal ved udlejningens afslutning afleveres til udlejningsstedet, og dette skal ske inden for forretningens åbningstid. 

§ 5 Bilens anvendelse 

Bilen må kun benyttes af den eller de i lejekontrakten nævnte førere. Bilen må ikke benyttes til befordring af dyr, eller effekter der kan skade bilen.

  • Bilen må ikke anvendes til ulovlig transport, smugling m.m. og ej heller til slæbning af andre biler, eller anden speciel benyttelse, der kan belaste bilen udover det normale.
  • Det er ikke tilladt lejeren at deltage i motorsports- eller lignende arrangementer. Det samme gælder for kørsel til udlandet, med mindre udlejeren udtrykkeligt har tilladt dette skriftligt.
  • Olie, kølevandstand og dæktryk skal kontrolleres regelmæssigt i leje perioden. Overholder lejeren ikke disse pligter, hæfter han for deraf opståede skader.
  • Bliver det i lejeperioden nødvendigt at reparere bilen for at holde denne i en drifts- og trafiksikker tilstand, må disse reparationer kun gives i ordre, hvis udlejeren udtrykkeligt har godkendt dette, dette gælder ligeledes ved slæbning/bugsering.
  • Politiet skal tilkaldes ved enhver ulykke, og der skal sørges for, at der bliver optaget en politirapport over ulykken og følgerne deraf. Udlejeren eller Euromobil Danmark skal omgående kontaktes.

Alle beviser skal sikres, navne og adresser på de implicerede skal noteres, ligesom alt, der hører med til opklaringen af ulykkesårsagen og hændelsesforløbet, skal foretages. Lejeren må ikke påtage sig skylden for ulykken, eller foretage handlinger, der foregriber reguleringen af eventuelle erstatningskrav.

§ 6 Forsikring

Bilen er forsikret efter de almene betingelser for forsikring af udlej- ningskøretøjer i Danmark.

§ 7 Lejerens ansvar

Over for udlejer hæfter lejeren ved af ham/hende forskyldte ulyk- kesskader på den lejede bil, kun for reparationsomkostninger og det begrænset til det i den aktuelle prisliste anførte maksimumsbeløb.

Lejeren hæfter ubegrænset, hvis han har forårsaget skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt, eller hvis skaden er sket som følge af indtagelse af medicin (med advarsel om kørsel ved indtagelse/brug af denne medicin) alkohol eller narkotika.

Lejeren hæfter ubegrænset for alle skader, der opstår i forbindelse med overdragelse/udlån af lejebil til tredjepart, der ikke er registreret på lejekontrakt eller ved anvendelse af køretøjet i strid med aftalens §5.

Aftales en ansvarsbegrænsning mod ekstra betaling, fritager udlejeren efter principperne i en kaskoforsikring med selvrisiko lejeren for skader på den lejede bil. En sådan fritagelse gælder ikke skader, der opstår på grund af en forbudt anvendelse eller, hvis lejeren ikke overholder sine forpligtelser ved ulykker.

Såvel lejer som evt. medlejer skal have gyldigt kørekort. 

Derudover gælder det lovpligtige ansvar. 

§ 8 Udlejerens ansvar

Idet der er tale om udlejning uden fører, bærer lejer erstatningsansvaret efter færdselsloven regler.

Udlejers eventuelle erstatningsansvar er reguleret af dansk rets alminde- lige regler, dog således at udlejerens eventuelle hæftelser ved materielle skader og formueskader er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed, for så vidt der ikke er nogen dækning inden for rammerne af bilens ansvarsforsikring. Alle yderligere krav, ligegyldigt på hvilket retsligt grundlag, er udelukket.

§ 9 Persondata

Udlejeren pålægges at videregive lejekontrakten til EUROMOBIL DANMARK og EURO-Leasing GmbH, som op- bevarer alle oplysninger ift. til dansk og EU´s gældende lovgivning. Lejeren er indforstået med at EUROMOBIL gemmer kontraktens data og i tilfælde af en misligholdelse af kontrakten videresender disse sammen med en beskrivelse af årsagen (f.eks. i tilfælde af fart eller parkeringsbøder)

§ 10 Ugyldighed /underaftaler / skriftform

Ugyldigheden af en eller flere af bestemmelserne i denne kontrakt berører ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Der består ingen mundtlige underaftaler. Ændringer af denne kontrakt skal være skrift lige. Det kan heller ikke mundtligt aftales at undlade skriftformen.

§ 11 Betalingssted

Hvis ikke andet er aftalt, betales lejen kontant. Ved kontant- eller langtidsudlejning, kan udlejer kræve depositum eller forudbetaling.

§ 12 Værneting

For alle stridigheder fra og i forbindelse med denne kontrakt er værnetinget udlejerens hjemsted for så vidt:

Gyldig fra 15. november 2016

Vi lover
  • Forskellige modeller
  • Førsteklasses køretøjer til lave priser
  • Du får det mærke du bestiller
  • Udlejningsbiler til kort- eller langtidsleje
Kontakt

Euromobil DK
Haslevvej 24
4100 Ringsted

Telefon 58 54 45 47

E-mail: info@euromobil.dk